Nederlands - English - Magyar  


Disclaimer

Mecsek Makelaardij Kft


Bescherming van uw privacy (persoonsgegevens).
Mecsek Makelaardij Kft vraagt uw e-mailadres zodat wij u voor de follow-up van uw vragen, reacties en bestellingen kunnen contacteren en/of uw login gegevens kunnen toesturen.
Wij zullen uw adres eveneens gebruiken om u te informeren over elke aanbieding van soortgelijke producten die u zouden kunnen interesseren in de toekomst.
U kunt zich eventueel in de toekomst tegen dit soort berichten verzetten door bij iedere e-mail die u ontvangt een reactie te sturen met de tekst "unsubscribe" (zgn. opt-out).
In geen enkel geval wordt uw mailadres doorgegeven aan derden, de verzamelde gegevens blijven in bezit van Mecsek Makelaardij Kft en worden enkel gebruikt voor interne marketing doeleinden.
U hebt eveneens het recht de gegevens die op u betrekking hebben in te kijken, ze te laten verbeteren of indien u dit wenst, ze te laten verwijderen. U kunt ons hiervoor contacteren per e-mail (info[AT]mecsek-makelaardij[PUNT]nl), of per brief (Mecsek Makelaardij Kft, Rkczi t 63 , H-7673 Kövágószölös, Hongarije)

Intellectuele eigendomsrechten.
Deze website www.mecsek-makelaardij.nl en de teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren tot Mecsek Makelaardij Kft. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Mecsek Makelaardij Kft de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken) of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
Overtredingen zullen, zonder pardon, directe gerechtelijke gevolgen hebben.

Niet-toegestaan gebruik van de website.
U verbindt zich er o.m. toe:
(1) De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
(2) Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficint wordt gemaakt.
(3) De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
(4) De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
(5) De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Mecsek Makelaardij Kft te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Aansprakelijkheid van Mecsek Makelaardij Kft.
Informatie op de website:
De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Mecsek Makelaardij Kft, noch haar leveranciers, aanbieders, verkopers en wederverkopers staan in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie, d.w.z. in de staat zoals ze is. Er wordt geen enkele impliciete of onrechtstreekse garantie gegeven, zoals, bijv., een garantie betreffende de verkoopbaarheid, eigendom, kwaliteit of kwantiteit en geschiktheid van de informatie. Mecsek Makelaardij Kft is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen. Mecsek Makelaardij Kft behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites:
Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen, zoals leveranciers, bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Mecsek Makelaardij Kft heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Mecsek Makelaardij Kft houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website:
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreekse adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financile of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies. Mecsek Makelaardij Kft en haar leveranciers wijzen ook hier alle aansprakelijkheid van de hand.


Kövágószölös, 1 december 2012.